• 0677 62377
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • 07:00 - 17:00

Обява за подбор на ръководители

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД ТРЯВНА

  в резултат на това, че сте на бенефициент по

проект BG05M2OP001-3.025-0002-С01, „ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО СИ“

Мярка 1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малки населени места и в трудно достъпни райони в общини Дряново и Трявна” от Стратегия за водено от общности местно развитие на МИГ „Дряново- Трявна- в сърцето на Балкана“

Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в подборката се представят в срок до 30.09.2021 г. в канцеларията на училището на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

За повече информация на телефон: 0879 260 940

 ОБЯВЯВА

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КЛУБОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. КЛУБ „АЗ ГОВОРЯ ПРАВИЛНО“ „е насочен към работа с деца с говорни дефекти от всички възрастови групи

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Логопедия“, Проф.квалификация - логопед;

 1. КЛУБ „НЕКА ПРОЧЕТЕМ, ИГРАЕМ И УЧИМ АНГЛИЙСКИ“ е предвиден за работа с ученици от начален етап. Изучаването на английски език ще бъде комбинирано с приложни дейности.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП с английски език“, Проф.квалификация –начален учител и учител на английски език;

 1. КЛУБ "ПСИХИКА И ЗДРАВЕ" е ориентиран към децата, проявява хиперактивност, апатичност, агресия, насилие, конфликт и асоциално поведение .

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Психология“, Проф.квалификация - училищен психолог;

 1. КЛУБ „ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“ „е фокусиран към учениците от начален етап. Клубните дейности ще могат да се запознаят със деца с подходящи хранителни вещества и с тяхното значение за развитие на организма и укрепване на здравето.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - „НУП“, Проф.квалификация –начален учител;

 1. КЛУБ „ЛЕЧЕБНА ФИЗКУЛТУРА“ - „е насочен към учениците от всички възрасти, водещи заседнал начин на живот и с произведени от това здравословни проблеми.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - ФВС и физическо възпитание на деца с увредено здраве, Проф.квалификация - учител по ФВС на деца с увредено здраве;

 1. КЛУБ „ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ“ е насочен към участниците от всички възрастови групи, живеещи при лоши битови условия и във семейните групи, които нямат потенциал да развиват хигиенни знания и навици.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Медицина, Проф.квалификация - общопрактикуващ лекар/специална медицина

 1. КЛУБ „БИТ И ТРАДИЦИИ“ е насочен към децата във възрастовата група 5-7 клас, който ще се възползва от изучаването на автентично необходимите фолклори, ежедневни и празнични обичаи в родния край.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по музика, Проф.квалификация –учител по музика и народно пеене;

 1. КЛУБ „ОПАСНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ“ е насочен към превенция при използване на наркотични вещества.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика, Проф.квалификация –учител, Изпитване на работа по програми за превенция на употреба на наркотични вещества;

 1. КЛУБ “КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАРОДИТЕ”- / за ученици в гимназиален етап /

Степен на образование - више образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по чужд език “, Проф.квалификация –учител по чужд език;

 1. КЛУБ „ЧОВЕКЪТ-ЧАСТ ОТ ПРИРОДАТА“ е фокусиран към екологичната култура на подърстващите и е предназначен за учениците във възрастовата група 5-7 клас. Действията в клуба могат да се свържат с формирането на природосъобразен мироглед.

Степен на образование - висше образование; ОКС - минимален степен „професионален бакалавър“ Специалност - Педагогика за обучение по природни науки, Проф.квалификация - учител по естествени науки;

 1. КЛУБ „НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА“ е насочен към учениците в гимназиалния етап, на които предстои да се постави вода на МПС.

Степен на образование-ОКС-минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност- Методика на обучение по БДП, Проф. Квалификация –учител по БДП, автоинструктор-преподавател

Допълнителни изисквания за заемане на длъжност:

 1. Да е дееспособно лице;
 2. Да не е осъществено за умишлено престъпление от общ характер и да не е само за съдебен ред от правото да заема съответстваща длъжност
 3. Да не пострада от увреждане и отклонение, което застрашава живота и здравето на децата.
 4. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Интернет;

Трудов стаж и опит в специална дейност и опит в предмети за клубни дейности с предимство при избора.

Кратко описание на длъжността:

 1. Планира, подготвя и реализира клубни дейности, описани в проекта.
 2. Реализирайте публични прояви в клуба с помощта на партньори по проекта.
 3. Изготвяне и отчитане пред ръководителя на проекта ежемесечни текстове, отчетени за работа в клуба.
 4. Допълнително и представяме ръководството на проекта за ежемесечни присъствени листове
 5. Разпределени за пропорционално необходими материали и консултации за работа в клуба.
 1. Изготвяне и представяне на ръководител на проекти, заявки за закупуване на материали и консултации за работа в клуба, съобразено с планиране на проекта.
 2. Участва в планирането по проектни дейности
 3. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 4. Създаването и поддържането в процеса на работна атмосфера и дисциплина, които са благоприятни и стимулират образователната среда, осигуряват качествено образование и активно социално приобщаване, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и взаимодействие.
 5. В работата си е длъжен да не може да се образува на пряка и непряка дискриминация.
 6. Води за установяване на дейността на клубната документация.
 7. Изпълняващи и други задържани, издигнати от ръководителя на проекта, свързват се с най -глагомата дейност за реализация на проекта

 

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПСИХОЛОГ - за осъществяване на индивидуална консултация с родители, с цел подпомагане на семейства и приобщаване към училищния живот и проектните дейности.

Степен на образование - више образование; ОКС - минимална степен „професионален бакалавър“ Специалност - „Психология“, Проф.квалификация - училищен психолог;

Допълнителни изисквания за заемане на длъжност:

 1. Да е дееспособно лице;
 2. Да не е осъществено за умишлено престъпление от общ характер и да не е само за съдебен ред от правото да заема съответстваща длъжност
 3. Да не пострада от увреждане и отклонение, което застрашава живота и здравето на децата.
 4. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Интернет; 

Трудов стаж и опит по специалността и професионален опит с предимство при избора.

Кратко описание на длъжността:

 1. Планира, подготвя и реализира дейности, описани в проекта.
 2. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстове, отчетени за работа си.
 3. Допълнително и представяме ръководството на проекта за ежемесечни присъствени листове.
 4. Разпределете пропорционално необходими материали и консумативи за работа.
 5. Изготвяне и представяне на ръководител на проекти, заявки за закупуване на материали и консултиране за работа, съобразено с планиране на проекта.
 6. Участва в планирането по проектни дейности
 7. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 8. Създаването и поддържането в процеса на работна атмосфера и дисциплина, които са благоприятни и стимулират образователната среда, осигуряват качествено образование и активно социално приобщаване, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и взаимодействие.
 9. В работата си е длъжен да не може да се образува на пряка и непряка дискриминация.
 10. Води за установяване на действие на документацията.
 11. Изпълняващи и други задържани, издигнати от ръководителя на проекта, свързват се с най -глагомата дейност за реализация на проекта

Длъжностите се заемат чрез изключване на трудов договор по Кодекса на труда на непълен работен ден. С одобрен кандидат се изключва трудов договор за период, съгласно предвидения план - график за изпълнение на действията по проект. Заплащането се определя от гледна точка на „Стандартна таблица за допустим размер за първоначално въвеждане на графиката на лицата, която включва във връзка с изпълнението на проектирането по процедура BG05M2OP001-3.013 МИГ„ Дряново-Трявна- в сърцето на Балканите “.

Начин за проверка на подбора :

Подбор по документи за проверка за съответствието на представените документи със задържани изисквания, в 10-дневен срок от изтичане на срока по обявяване.

Създателят на проекта за преценка е предоставил представители на изискани документи и е потвърдил изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжност. До участие в конкурс се допуска само лица, представени всички документи за документи. На базата на представени документи се класифицират лицата, които ще заемат съответните длъжности, като работа за съставяне на протокол. Предлага на Директора на училището изключване на договори с класифицирани лица.

Длъжностите се заемат чрез изключване на трудов договор по Кодекса на труда на непълен работен ден. С одобрен кандидат се изключва трудов договор за период, съгласно предвидения план - график за изпълнение на действията по проект. Заплащането се определя от гледна точка на „Стандартна таблица за допустим размер за прекъсване на въвеждане на графика, която включва във връзка с изпълнението на проектирането по процедура BG05M2OP001-3.013 МИГ„ Дряново- Трявна- в сърцето на Балканите “.

Необходими документи:

 1. Заявление до Ръководител по проект по образец за участие в подбора
 2. Професионална автобиография / CV / по образец
 3. Копие на диплома за завършено образование и квалификация по специалността.
 4. Копирайте други документи, прегледайте квалификациите, специализирайте и компетентности на кандидати или препоръчайте, които са в негова полза - чужд език, компютърна грамотност, музика, спорт.
 5. Копиране на трудовата книжка, преглед на наличността на трудов стаж и професионален опит
 6. Декларация от лице, че е дееспособно лице и не е осъществено за умишлено престъпление от общ характер и да не е само по съдебен ред от правото на заема съответстваща длъжност по образец


Image
Image
Image
Image

Календар

Октомври 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
© 2021 СУ Трявна Всички права запазени.