Извънкласни дейности

Занимания по интереси
През учебната 2023-2024 г. в училището функционират 10 групи за Занимания по интереси
This image for Image Layouts addon

2023-2024
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Учители от СУ "П. Р. Славейков" - гр. Трявна в периода от 30.10.2023 г. до 01.11.2023 г. участваха в квалификационен курс на тема "Изграждане на социални умения. Емпатия и синергия" с лектор Милена Тодорова.
Обучението премина неусетно и забавно в зареждаща с положителни емоции среда, с полезни практически съвети и знания за придобиване на умения за по-добро социално общуване чрез емпатия и синергия.
      Разбирането на другите чрез общуване с тях, а и със себе си, би направило животът ни по-лек и понятен! Успех!
Чети още
This image for Image Layouts addon

Проект
Подкрепа за приобщаващо образование

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-3.018-0001

Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката“

Чети още
This image for Image Layouts addon

Проект
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Чети още

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Цели на програмата:
Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;

Проект "Образование за утрешния ден"

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

 Сайт на проекта https://oud.mon.bg/

Проект "Възпитаване на млади еколози"

Проект „Възпитаване на млади еколози" /BEECOS/ е стратегическо партньорство с екологична насоченост между пет училища от европейски държави. Проектът е одобрен и финансиран от Европейската комисия на Европейския съюз с договор сключен с национална агенция Център за развитие на човешките ресурси, София.
 https://beecoserasmus.wordpress.com/

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“

е сформирана смесена група 5 – 6 годишни деца – „ДЪГА“

Сайт на проекта https://apspo.mon.bg/

Национална програма „Иновации в действие“

Програмата цели създаването на професионални учещи се тематични общности между иновативни училищата в страната, в които учителите от тематична област на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели, мултиплициране на добрите иновационни практики, споделяне на резултати, в които се учат взаимно и генерират нови идеи и продукти

Проект: "Променяйки училища, променяме животи"

Проект: "Променяйки училища, променяме животи"
Програма: Еразъм+
Партньори: институции от Испания /координатор/, Португалия, Гърция, Румъния, Хърватия, България
 
Линк към уебсайта на проекта: www.changingschoolschanginglives.com

Проект "Научи се да даряваш"

През учебната 2017-2018 година IXа клас работи по програмата "Научи се да даряваш", организирана от Българския дарителски форум с подкрепата на МОН.

В края на календарната година, в рамките на четири учебни часа  учениците работиха по темата "Какво е филантропия?"

Те участваха в многобройни разнообразни дейности:  запознаване с живота и делото на световно известни филантропи, работа в малки групи, провеждане на анкети, писане и представяне на есета и др.

Като краен резултат по темата  беше създадена една презентация за "бащата на филантропията" Андрю Карнеги, която искаме да споделим тук

Ръководител на проекта e г-жа Виолета Тачева

Училищен плод

За поредна година учениците от начален етап са участници в проекта „Училищен плод“, на  Държавен фонд земеделие. Те изработиха своите рисунки и апликации по забавен начин.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image