Стипендии

Настоящите правила са изготвени въз основа на ПМС № 328/21.12.2017 г. Обн. в ДВ бр.103 от 28.12.2017 г.; изм. и доп., в бр.12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. и в изпълнение на заповед № РД-04-30/18.09.2020 г., утвърдени са със заповед № РД-04-43/24.09.2020 г. на директора на училището и влизат в сила от началото на учебната 2020/2021 година.

 

Правила за отпускане на стипендии: 

 

Приложения: Свали тук

Заповед на директора за определяне комисия за стипендиите през учебната 2020/2021 година. 

Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

  Заповед на директора:

 

 Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

Заповед на директора: