• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Десети клас

X а Класен ръководител: Виолета Тачева

X б клас Класен ръководител: Миглена Досева

 Оценяване на дигиталните компетентности в периода от 10 до 14 юни 2019 година по график

 

Осми клас

Класен ръководител: Галя Ангелова

Паралелка с профил "Природни науки" и профил "Обществени науки" с интензивно изучаване на английски език

Девети клас

IX а клас Класен ръководител: Калоян Узунов

Паралелка с профил "Икономическо развитие"

IX б клас Класен ръководител: Ренета Денчева

 Паралелка с профил "Математически"

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype