• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Практически семинар на тема "Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес"

На 5 април 2016 г. в учителската стая на СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна, педагогическата колегия проведе практически семинар на тема „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“. Учителите се запознаха с факторите, предпоставящи синдрома на „прегарянето“, т.нар. Синдром на burnout или Синдром на професионалното изчерпване в учителската професия. Под ръководството на Офелия Иванова, гл. асистент по педагогика и възрастова психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, се разгледаха стратегии и техники за овладяване на тези прояви в образователната институция.

 

Емоционалната неустойчивост в работата на учителя е състояние, което изисква осмисляне на стадиите при все по-честите проявления на този феномен, засягащ преобладаващо силно широк кръг професии: – полицаи, учители, журналисти, лекари, научни работници и др. Тези стадии са възпламеняване; мъждукане; опожаряване и изпепеляване. Засягат се всички аспекти на личността – физиологични, емоционални, поведенчески, включително проява на суицидни настроения, инсулт, инфаркт, колит, язва, гастрит, мигрена, астма и др. Повишеното чувство на изтощение може да бъде заменено с формулата на щастието. Разнообразни форми на групова терапия, илюстрация на бързи техники за разтоварване и групова терапия, при които всеки учител изпита усещането за щастие в индивидуален вариант.

   

 

Семинарът беше част от традиционния график за обучение на преподавателите от Тревненското училище и завърши с издаване на сертификати от дружество РААБЕ България. За втори път участието на Офелия Иванова като обучител, динамично и съобразено с актуалната обстановка в съвременната учебна среда, беше изпълнено с позитивни реакции и отзиви от всички участници

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype