• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

За първи клас

План-прием за учебната 2020/2021 година, утвърден със заповед на директора: 
Утвърдени ред и правила за прием на ученици в първи клас: 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

по приема на ученици в първи клас на СУ ”П. Р. Славейков” - Трявна

Дейност

Срок

1.

Седмица на “Отворените врати” /информационно-рекламна кампания/

26.05.-29.05.2020 г.

2.

Подаване на заявления за класиране в първи клас

01.06. - 05.06.2020 г.

3.

Обявяване на списъци на класираните ученици

05.06.2020 г. – 17:00 ч.

4.

Записване на децата, приети на първо класиране

08.06. - 09.06.2020 г.

5.

Обявяване на незаетите места след първо класиране

10.06.2020 г., до 17:00 ч.

6.

Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места

10.06. - 11.06.2020 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите деца след второ класиране

12.06.2020 г. до 17:00 ч.

8.

Записване на децата, приети на второ класиране и обявяване на незаетите места след второ класиране

15.06.2020 г.

7.

Родителска среща на бъдещия първи клас

16.06.2020 г.

8.

Лятно училище за приетите в първи клас ученици

17.06. - 30.06.2020 г.

 

 Работно време на комисията     -  

Място за работа на комисията    -   

Телефон за връзка                       -   0677/6-23-77

Заповед на директора относно приемането на ученици за първи клас за учебната 2020/2021 година.
Може да свалите оттук: 
СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype