• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

График на занятията

Страници

От утре 17.03.2020 г. до 27.03.2020 г. преминаваме към дистанционно обучение

Важно! Седмичната учебна програма за всички класове се запазва, но се променя започването на часовете и продължителността им.


График на учебните занятия за учениците от I до IV клас

Времеви график на учебните занятия

час

начало

край

1

9:00

9:20

2

9:30

9:50

3

10:00

10:20

4

10:30

10:50

5

11:00

11:20

6

11:30

11:50


 

График на учебните занятия за учениците от V до XII клас

Времеви график на учебните занятия

час

начало

край

1

9:00

9:30

2

9:40

10:10

3

10:20

10:50

4

11:00

11:30

5

11:40

12:10

6

12:20

12:50

7

13:00

13:30

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype