• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Мерки COVID-19

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Мерки за предотвратяване на разпространение на COVID-19 в СУ „Петко Рачев Славейков“ гр. Трявна, както следва:

 1. Да не се допускат външни лица в сградата на училището.
 2. Да се провежда сутрешен филтър на учениците, който да включва преглед за наличие на грипоподобни симптоми – зачервено гърло, кашлица, хрема. Болни деца и ученици не могат да присъстват в учебните часове. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците, същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от образователната институция.
 3. Ученици и учители с висока температура над 37°С и грипоподобни симптоми да се отстраняват.
 4. Да се извършва редовна текуща дезинфекция в училището с вирусоцидни биоциди (дезинфектанти). Да се спазват стриктно указанията на производителя за приготвяне на работните разтвори.
 5. Да се проветряват редовно помещенията в училището.
 6. Да се осигури течен препарат за измиване на ръце в санитарните възли.
 7. Да се почистват и дезинфекцират редовно повърхности, които се докосват често от учениците – брави на врати, повърхности на чинове, шкафове и други.
 8. В началото на всеки учебен час, съответният учител да напомня за стриктно спазване на изискванията за лична хигиена – да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и други.

 

Във връзка със заповед № РД-04-615/12.03.2020 г. виж тук 

 

 

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype