• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

График на занятията

От утре 17.03.2020 г. до 27.03.2020 г. преминаваме към дистанционно обучение

Важно! Седмичната учебна програма за всички класове се запазва, но се променя започването на часовете и продължителността им.


График на учебните занятия за учениците от I до IV клас

Времеви график на учебните занятия

час

начало

край

1

9:00

9:20

2

9:30

9:50

3

10:00

10:20

4

10:30

10:50

5

11:00

11:20

6

11:30

11:50


 

График на учебните занятия за учениците от V до XII клас

Времеви график на учебните занятия

час

начало

край

1

9:00

9:30

2

9:40

10:10

3

10:20

10:50

4

11:00

11:30

5

11:40

12:10

6

12:20

12:50

7

13:00

13:30

 

 

Онлайн обучение

Онлайн обучението се провежда в Office 365/Teams. Използвате Google Chrome. Необходими периферни устройства са камера и микрофон. Стабилна връзка с Интернет. По време на сесията в зададеното време преподавателят по съотвения предмет води урока така, както в нормалния учебен час. 

 • Указания за влючване 
 • График на учебните занятия ще бъдат качени по-късно

Моля, следете информацията в сайта на учлището и в facebook

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype