Сайт на МОН

Деца и ученици, търсещи или получили международна закрила

ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

След определяне на правния статут на лицето, достъп до образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, в Република България се осъществява съгласно следния нормативен ред:

Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image