Стипендии

 • Във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и утвърдени вътрешни правила за получаване на стипендии в СУ "П. Р. Салвейков" публикуваме следните документи:

  Правила за отпускане на стипендии:

  Приложения: Свали тук

  Заповед на директора за определяне комисия за стипендиите през учебната 2017/2018 година. 

   Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

   Заповед на директора:

   

  Въз основа на ПМС № 328/21.12.2017 г. Обн. в ДВ бр.103 от 28.12.2017 г и в изпълнение на заповед № РД-04-24/20.09.2017 г.,  утвърдени са със заповед № РД-04-468/12.02.2018 г. на директора на училището 

  Влизат в сила от втория учебен срок на учебната 2017/2018 година.

  Правила за отпускане на стипендии: 

   Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок на учебната 2017/2018 година: 

  Заповед на директора: