• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Стипендии

Настоящите правила са изготвени въз основа на ПМС № 328/21.12.2017 г. Обн. в ДВ бр.103 от 28.12.2017 г.; изм. и доп., в бр.12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. и в изпълнение на заповед № РД-04-34/19.09.2019 г.,  утвърдени са със заповед № РД-04-79/04.10.2019 г. на директора на училището и влизат в сила от началото на учебната 2019/2020 година.

 

Правила за отпускане на стипендии: 

 

Приложения: Свали тук

Заповед на директора за определяне комисия за стипендиите през учебната 2019/2020 година. 

Предложение на комисията за отпускане на стипендии през I учебен срок на учебната 2019/2020 година: 

  Заповед на директора:

 

 Предложение на комисията за отпускане на стипендии през II учебен срок на учебната 2019/2020 година: 

Заповед на директора:

 

 

 

Десети клас

X а Класен ръководител: Виолета Тачева

X б клас Класен ръководител: Миглена Досева

 Оценяване на дигиталните компетентности в периода от 10 до 14 юни 2019 година по график

 

Осми клас

Класен ръководител: Галя Ангелова

Паралелка с профил "Природни науки" и профил "Обществени науки" с интензивно изучаване на английски език

Девети клас

IX а клас Класен ръководител: Калоян Узунов

Паралелка с профил "Икономическо развитие"

IX б клас Класен ръководител: Ренета Денчева

 Паралелка с профил "Математически"

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype