• 1 Добре е да знаете..
  Уважаеми ученици, родители, учители, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването дистанционното обучение се удължава до 12.04.2020 г. вкл.
 • 2 Какво предстои....
  Национално външно оценяване в 4 клас на 27.05.2020 г. по БЕЛ и на 28.05.2020 г. по математика
 • 3 „Подкрепа за успех“......
  Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително https://mon.bg/bg/100428
baner

Открит урок по физика и астрономия

На 8.02.2016г. се проведе открит урок по физика и астрономия с учениците от 7а клас с преподавател г-жа Виолета Тачева.

 За пореден път наблюдаваме практическо приложение на системата „ученици обучават ученици“.  По забавен и нестандартен начин дванаседетокласниците Иван Манолов и Михаил Колев от  паралелка с профил „Природоматематически – Физика и астрономия“ изнесоха урок на тема „Трептения“.

 

Чрез дигитални технологии, използвайки образователния сайт „Уча се“, урокът бе изпълнен с много интерактивност, което позволи на учениците да наблюдават опитни постановки, да овладеят основни формули при решаване на задачи и самостоятелно на практика да прилагат при лабораторни измервания.

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2020. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook skype