Матури 2018-2019

График на дейността на училищна зрелостна комисия/ сесия май-юни

Дейност

Срок

1.

Въвеждане и изпращане на предложения за оценители, за квестори, консултанти, и на информация за сградите, залите и броя на местата в залите до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

 

до 16.02.2018 г.

2.

Представяне декларациите по реда на чл. 4 от Наредба № 3/17.05.2004 г. в РУО Габрово

до 23.02.2018 г.

3.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране в софтуерния продукт. Контролно сверяване на данните.

 05.03.2018 г.-16.03.2018 г.

 

4.

Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училището до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 19.03.2018 г.

5.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018 г.

6.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

до 18.05.2018 г.

7.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ

до 18.05.2018 г.

 

8.

Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училището до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 18.05.2018 г.

9.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2018 г.

10.

Връчване на дипломи за завършено средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап

 22.06.2018 г.