• 1 Добре е да знаете..
  Kрай на първи срок на 05.02.2019 г.
 • 2 Какво предстои....
  Предстоящо пробно ДЗИ и НВО за учениците от XII и VII клас.
 • 3 Започва втора фаза на проект........
  Уведомяваме Ви, че от 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“
 • 4 Занимания по интереси...
  Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.
 • 5 Електронно четими учебници.....
  Списък на издателствата, предоставили линк за достъп за ползване на „електронно четим учебник” на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници – печатни издания, от I до VII клас включително http://mon.bg/bg/100428
baner

Административни услуги предоставени от училището

 

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 Издаване на удостоверение за завършена ПГ

 Издаване на диплома за средно образование

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от Iдо VI в училище на чужда държава

 Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

СУ Трявна
Към служебна поща
Ново
Copyright © 2019. СУ Трявна Всички права запазени.


Facebook twitter flicker skype youtube digg