Oбразци на заявления

Формуляри и образци на заявления

 Заявление за допуслане до ДЗИ

 Заявление за приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

 Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас